Hai mươi năm trước ở Qua thành
Cũng bạn làm quan thuở tuổi xanh
Đất nước ông rền vang tiếng tốt
Hạc đàn tôi mới nếm công danh
Bao lần trôi dạt tơ theo gió
Nay dịp hàn huyên một nỗi tình
Quà biếu trong vườn tìm chẳng có
Cúc vàng tóc bạc đón mừng anh