Sông Hương nhà mát cảnh xưa rày
Lau lách chen sen gió nhẹ lay
Nam Phổ nguồn thơ luồng tiếng gió
Non Tây như hoạ quyện làn mây
Rượu không vương tướng không mời khách
Kinh chẳng cao tăng chẳng hỏi thầy
Sống cảnh thư nhàn như cánh vạc
Biển đông kình ngạc mặc tranh chê