Thoảng hương, chớm nụ báo xuân qua
Khoe sắc đòi đua nhất nhánh hoa
Như thể mỹ nhân say tắm nguyệt
Mơ tiên mộng cũ gợi thơ ca