Hò ca mấy buổi ở kinh thành
Khéo sánh thuyền thơ thả biển xanh
Người lướt sóng dồn canh cánh hận
Khách ru sáo thổi ngẩn ngơ tình
Ngư chài lạc bước Ðào Nguyên động
Ðỗ Phủ buồn thương Bạch Ðế thành
Dù chuyện tang thương là chuyện thật
Ngừng thuyền nghe tiếng mõ lời kinh