Miếu Khổng đèn hương sáng cửa đình
Bính Dần sao hoả giữa ngày Ðinh
Bậc thầy đức thánh chân dung đấy
Nước tế dân tôn lễ cúng thành
Suy thịnh đời đời không kết cục
Khen chê mãi mãi có lời bình
Hoành Mâu quan phủ ngâm thơ mới
Mừng mõ non Ni tiếng vẫn thanh