Biết anh quan tốt bậc quan hay
Chẳng có chuyện gì lại khó đây
Phong tục xét xem nào mấy kẻ
Xưa đàn Mật Tử giọng Ngu nầy