Giấc xuân anh mộng dáng Chi Tiên
Tha thiết tôi đây nhớ bạn hiền
Lảng vảng bướm vờn phiền giấc mộng
Chần chừ gà biếng gáy canh phiên
Rượu châm bên giậu gây lòng hứng
Oanh hót trên cao hót giọng buồn
Mong gió đẩy đưa tin tức tới
Hồ Trai cùng gửi nỗi hàn huyên