Hỏi ông cớ sự biệt kinh đô
Đợi lúc thu về viếng lối xưa
Trăng khuyết một vành cùng ngóng đợi
Sao khuya thất tịch mãi trông chờ
Dùng dằng đáy giếng xe đem cất
Bịn rịn bên hoa tiệc tiễn đưa
Thăm hỏi thường xuyên khi cách biệt
Xếp thành thi tập những lời thơ