Nay tiết mừng ông mới bảy mươi,
Cổ hy chưa dễ mấy lăm người.
Răng long nhưng hãy còn tinh mắt
Đầu bạc nhưng mà chửa tắc tai.
Bè bạn bày vai kèo chén Lý,
Cháu con dưới gối múa sân Lai.
Xưa nay vẫn giữ lòng chân thực
Chữ đức giả xương máu để đời.


Ông hàng thịt là ông Ước Đà, người cùng làng với tác giả.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]