Bạn nào hiểu xin giải đáp giùm:
Trong Truyện Kiều

Ở câu 572: "Hoa trôi TRÁC thắm, liễu xơ xác vàng"

Nhưng lại có chỗ "Hoa trôi GIẠT thắm, liễu xơ xác vàng"


Vậy thì GIẠT THẮM đúng hay TRÁC THẮM đúng. Và nghĩa của từ đúng là gì?

Tuy nhiên tôi không có nhiều nguồn sách tham khảo (không tính đến internet) nên mới post ra đây nhiều người cùng tham khảo thế nào cũng ra.

Rất lấy làm cảm ơn!