Giàu sang người đến họp đam chiêu,
Bần tiện ai kẻ trọng yêu?
Của khỏi làng, nhà nên quý giá,
Người lìa quê, phúc lấy làm phiêu.
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ,
Nẻo loạn thì thương thời Thuấn Nghiêu.
Kịp ngỡ khi nào dù số mệnh,
Làm chi đo đắn tổn công liều.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Bảo kính cảnh giới 8 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989