Trúc mai bạn cũ họp nhau quen,
Cửa mận tường đào chân ngại chen.
Chơi nước chơi non đeo tích cũ,
Qua ngày qua tháng dưỡng thân nhàn.
Thì nghèo sự biến nhiều bằng tóc,
Nhà ngặt quan thanh lạnh nữa đèn.
Mùi thế đắng cay cùng mặn chát,
Ít nhiều đã vậy một hai phen.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 60 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]