Ruộng thời hai khảm đất con ong,
Đầy tớ ta cày kẻo muộn mòng.
Thời có cầu người nên dể mặt,
Danh tuy rằng khó miễn an lòng.
Thu êm cửa trúc hồng vân phủ,
Xuân tĩnh đường hoa tử cẩm phong.
Hầu lấy của chi mà thết khách?
Ao ròng niềng niễng mấy đòng đong.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 1 của Nguyễn Trãi, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989