Con ôi! Ruột mẹ ngấu như tương.
Bảy nổi ba chìm rất thảm thương.
Khô héo lá gan cây đảnh Ngự.
Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương.
Quê người đành gởi thân trăm tuổi.
Cuộc thế mong gì nợ bốn phương.
Mẹ cũng trông mau rồi một kiếp.
Để cho vẹn vẻ mối cương thường.


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990