Nguyễn Đức Đàm 阮德談 (1886-?) hiệu Bút Phong 筆峯, con quan Tuần phủ Nguyễn Đức Trí, quê ở làng Thượng Cốc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.