Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/02/2020 08:24 bởi tôn tiền tử
Vũ Duyệt Lễ 武悅禮 (1886-?) quê ở làng Lương Kiệt, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đỗ tú tài năm Duy Tân thứ 6 (1912).