Mưỡu:
Vui khi sum họp cùng nhau,
Vui nào đã bõ lúc sầu chia phôi.
Đỉnh Nùng, dải Nhĩ xa xôi,
Đoái trông non nước có người ở trong.

Nói:
Hoài nhân thiên lý ngoại,
Ngọn đèn tàn khắc khoải suốt canh thâu.
Khéo đa đoan ô thước bắc cầu,
Xui gặp gỡ lại cùng nhau người mỗi xứ.
Khước quái tương tư thành thậm sự,
Cổ lai thái bán vị tình si.
Trót đa mang lấy chữ nam nhi,
Nợ hồng phấn có khi là kiếp lệ.
Mình thế thế hỏi ai chăng có thể?
Mối sầu riêng riêng để một mình ai.
Tiện đây xin hỏi một lời.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962