Mưỡu:
Gớm thay ông lão gầy gò,
Tàu bay chẳng có, tàu bò cũng không.
Dạ dày ông cứ nhịn trong,
Quyết đem cái đói tấn công kẻ thù.

Nói:
Ông già lọm khọm,
Khắp hoàn cầu nhắc nhỏm đến tên ông.
Tuổi dẫu cao, mà khí phách vẫn hùng,
Quyết tuyệt thực tỏ ra lòng bất phục.
Ví bằng sống no mà chịu nhục,
Thà rằng chết đói cũng còn vinh.
Yêu giống nòi xá quản đến hài hình,
Kìa những kẻ đỉnh thục chung minh không biết người.
Mặt trận Ấn nếu không thay phương lược,
Thì lão này một bước cũng không lui.
Lửa chiến tranh đống rấm còn vùi,
Khắp dân Ấn ngậm ngùi về sự đó.
Một tuần lễ cầu ông trường thọ,
Biết lấy gì mà dỗ được ông xơi.
Tự do hai chữ làm mồi.


Tiêu đề có nơi chép là Thánh cam nhịn đói. Thánh ở đây tức Gandhi, sinh năm 1869, mất năm 1948 là linh hồn của cuộc đấu tranh nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh. Ông chủ trương dùng hàng nội địa hoá và bất hợp tác. Nhiều lần ông tuyệt thực để phản đối các chính sách của toàn quyền Anh. Mỗi lần ông đấu tranh nhân dân Ấn đều hưởng ứng rầm rộ.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962