Hổ chồm rồng giữ chẳng nhường nhau,
Cược đất giành trời ấy buổi nào.
Hào kiệt một thời xung trận cả
Sơn hà muôn thuở dựng thành cao.
Ruộng đồng xương máu tanh còn lợm,
Mây gió kinh hồn tới mãi sau.
“Trẻ nít nên danh” ai vậy nhỉ?
Ông cuồng muốn gọi luận bàn sao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.