Lòng ngổn ngang ngâm thơ ngủ thiếp
Mơ gặp ông trong tiệc hoan ca
Mộng hồn không ngại gần xa
Trường Than vẫn tới dẫu là gió mưa

tửu tận tình do tại