Qua sương hoa thuyền vào vùng cốc
Anh Vũ châu thuyền dọc lướt qua
Say hay tỉnh, chẳng nhớ ra
Sáng nay kinh sợ lúc qua giang đầu

tửu tận tình do tại