Hàn Sơn người tựa nước triều lên,
Không tiếng chuông ngân lúc nửa đêm.
Tiền sẵn mua dùi chuông để gõ,
Suốt ngày nghe tiếng “boong” vang rền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)