Xối xả mưa đêm ướt áo quần
Chưa thành chí lớn đã gian truân
Đợi xem ngòi lạch dâng thành biển
Sóng lớn bao trùm cả núi sông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)