Cái rẻt di chơi
Để trời xanh thẳm
Hàng cây đứng lặng
Nhớ gì ngẩn ngơ

Ơ
Mầm bé
Trên cành
Mặc áo xanh
Ra đón Tết

Ơi mầm bé ơi
Nơi mầm vừa nảy:
Có chiếc lá đấy
Làm bao việc rồi
Phe phẩy niềm vui
Che ngang nắng đỏ
Bồi hồi nhịp thở
Toả mát làn hơi...

Tiếp dòng nhựa tươi
Mầm bé
Đứng khoẻ
Vụt lớn lên nhanh
Biếc thêm trời xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]