Vầng trăng tan nhanh
Trong giọt mưa đọng
Đó đây trên cành

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say