Không tính làm chi việc mất còn,
Nợ trai lo trả ấy là khôn.
Gió đưa hồn nghĩa gươm ba thước,
Đá tạc lòng trung quý mấy hòn,
Tái ngắt mặt gian xương tợ giá.
Đỏ loè bìa sách máu là son,
Rồi đây thoi ngọc đưa xuân tới.
Một nhánh mai già trổ nụ non.


Bài thơ này được tác giả làm trước khi thụ hình.