15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/09/2014 22:06 bởi tôn tiền tử
Mặc Kỳ Vịnh 万俟詠 (Mặc Kỳ vốn là họ của tộc Tiên Ty thuở trước) không rõ năm sinh và mất và quê quán, tự Nhã Ngôn 雅言, tự hiệu Đại Lương từ ẩn 大梁詞隱, từ nhân đầu đời Bắc Tống.