Là chí sĩ nhưng đang trắc trở
Dọn nhà hoài nay Sở mai Ngô
Quảng Lăng đã vãn chuyện trò
Theo thuyền Bành Lãi về hồ hôm nay
Cột buồm vững như cây trên nước
Thuyền như non trên nước sóng xô
Gió đưa buồm lướt đi xa
Về nơi thật tiện cho ta kiếm tìm.