Chia tay trên đường trồng dương liễu
Xứ Thục đường thay đổi xa xôi
Sau khi nghe vượn hú rồi
Người ta có thể da mồi tóc tơ
Cầu vồng bảy màu phô sạn đạo
Gió mưa thêm huyên náo tiếng sông
Bỏ qua hết thẩy điều buồn
Cẩm Thành sương khói hoa đương đón chào.