Miền Kim Lăng chìm trong cảnh núi
Ve sầu kêu cuống vội thu sang
Chùa xa trên đảo nằm ngang
Sư về nơi đó dùng đường thuỷ đi
Nắng chiều tắt vẫn y trên bãi
Tiếng khánh trong khắc khoải cách sông
Xa xa tưởng tượng trong rừng
Ngồi thiền sư đốt dưới trăng hương trầm.