Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2014 16:57

出塞詞

金帶連環束戰袍,
馬頭衝雪度臨洮。
捲旗夜劫單于帳,
亂斫胡兒缺寶刀。

 

Xuất tái từ

Kim đới liên hoàn thúc chiến bào,
Mã đầu xung tuyết độ Lâm Thao.
Quyển kỳ dạ kiếp Thiền Vu trướng,
Loạn chước Hồ nhi khuyết bảo đao.

 

Dịch nghĩa

Dây lưng sắc vàng nịt chắc áo trận,
Thúc ngựa xông vào trời đang đổ tuyết để tới Lâm Thao.
Ban đêm, cờ cuốn lại đột kích doanh trại Thiền Vu,
Chém quân Hồ nhiều đến nỗi mẻ cả đao quý.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây lưng vàng nịt quanh áo trận
Vượt tuyết đang rơi đến Lâm Thao
Ban đêm đột kích Thiền Vu
Chém quân Hồ đến mẻ hư đao vàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vòng ngọc đai vàng buộc chiến bào
Tuyết bay đầu ngựa vượt Lâm Thao
Cuốn cờ đêm tới cướp đồn địch
Chém giặc tơi bời mẻ bảo đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời