Dây lưng vàng nịt quanh áo trận
Vượt tuyết đang rơi đến Lâm Thao
Ban đêm đột kích Thiền Vu
Chém quân Hồ đến mẻ hư đao vàng

tửu tận tình do tại