柴山寺

萬石摩霄佛道場,
李朝宫殿別穹蒼。
龍池湛湛禪心印,
仙峒深深聖跡藏。
絕嵿祥雲籠寶塔,
漫山古樹弄斜陽。
俗塵几到壺天際,
誰謂神仙事渺茫。

 

Sài Sơn tự

Vạn thạch ma tiêu Phật đạo trường,
Lý triều cung điện biệt khung thương.
Long trì trạm trạm thiền tâm ấn,
Tiên động thâm thâm thánh tích tàng.
Tuyệt đỉnh tường vân lung bảo tháp,
Mạn sơn cổ thụ lộng tà dương.
Tục trần kỷ đáo hồ thiên tế,
Thuỳ vị thần tiên sự diểu mang.

 

Dịch nghĩa

Muôn khối đá chọc trời tạo ra nơi giảng đạo Phật,
Cung điện triều Lý dựng thành vòm trời riêng.
Ao rồng trong vắt soi tỏ ấn thiền tâm,
Động tiên sâu kín chứa giữ thánh tích.
Mây lành trên núi bao bọc đỉnh tháp,
Hàng cây cổ thù che bóng tà dương.
Thế tục có mấy người đặt chân đến cõi trần,
Ai bảo sự thần tiên là xa mịt mùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]