Việt khê lụa quý rõ hoa văn
Cánh quạ đen tuyền mớ tóc trần
Ví thử Tương Như nhìn trộm mặt
Ngón đàn đâu để kéo Văn Quân

tửu tận tình do tại