15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:06

登夏州城樓

寒城獵獵戍旗風,
獨倚危樓悵望中。
萬里山河唐土地,
千年魂魄晉英雄。
離心不忍聽邊馬,
往事應須問塞鴻。
好脫儒冠從校尉,
一枝長戟六鈞弓。

 

Đăng Hạ Châu thành lâu

Hàn thành liệp liệp thú kỳ phong,
Độc ỷ nguy lâu trướng vọng trung.
Vạn lý sơn hà Đường thổ địa,
Thiên niên hồn phách Tấn anh hùng.
Ly tâm bất nhẫn thính biên mã,
Vãng sự ưng tu vấn tái hồng.
Hảo thoát nho quan tòng hiệu uý,
Nhất chi trường kích lục quân cung.

 

Dịch nghĩa

Gió lạnh thổi phần phật lá cờ trên lầu quan ải,
Một mình đứng dựa trên lầu cao buồn bã ngắm cảnh vật.
Chỗ này nay là sơn hà vạn dặm của nhà Đường,
Nhưng hồn vía người hùng đời Đông Tấn còn ngàn năm.
Nghe tiếng ngựa hý nơi biên ải khôn cầm được nỗi nhớ nhà,
Chuyện cũ chỉ còn tâm sự với chim hồng.
Đã xếp mũ nho sinh làm chức hiệu sạ,
Tay mang kích dài, lưng đeo cung nặng sáu chục cân.


Hạ Châu nay là huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió lạnh thổi lá cờ quan ải
Đứng tựa lầu tê tái nhìn xa
Đất này nay thuộc Đường gia
Người hùng đời Tấn hồn đà đâu đây
Nghe ngựa hý lòng đau ly biệt
Chuyện cũ nay chỉ biết cùng chim
Nho sinh nay sự chiến chinh
Lưng đeo cung nặng, tay ghìm trường thương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cờ ải tung bay gió lạnh lùng
lầu cao đơn tựa ngắm mông lung.
Ngàn năm hồn phách anh hùng Tấn
Vạn dặm núi sông đất nước Đường.
Nhớ xứ não nề nghe ngựa hí
Chuyện xưa tâm sự với chim hồng.
Vui làm hiệu sạ thay nho sĩ
Tay kích dài lưng nặng cánh cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời