06/10/2022 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hạ Châu thành lâu
登夏州城樓

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:06

 

Nguyên tác

寒城獵獵戍旗風,
獨倚危樓悵望中。
萬里山河唐土地,
千年魂魄晉英雄。
離心不忍聽邊馬,
往事應須問塞鴻。
好脫儒冠從校尉,
一枝長戟六鈞弓。

Phiên âm

Hàn thành liệp liệp thú kỳ phong,
Độc ỷ nguy lâu trướng vọng trung.
Vạn lý sơn hà Đường thổ địa,
Thiên niên hồn phách Tấn anh hùng[1].
Ly tâm bất nhẫn thính biên mã,
Vãng sự ưng tu vấn tái hồng.
Hảo thoát nho quan tòng hiệu uý,
Nhất chi trường kích lục quân[2] cung.

Dịch nghĩa

Gió lạnh thổi phần phật lá cờ trên lầu quan ải,
Một mình đứng dựa trên lầu cao buồn bã ngắm cảnh vật.
Chỗ này nay là sơn hà vạn dặm của nhà Đường,
Nhưng hồn vía người hùng đời Đông Tấn còn ngàn năm.
Nghe tiếng ngựa hý nơi biên ải khôn cầm được nỗi nhớ nhà,
Chuyện cũ chỉ còn tâm sự với chim hồng.
Đã xếp mũ nho sinh làm chức hiệu sạ,
Tay mang kích dài, lưng đeo cung nặng sáu chục cân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió lạnh thổi lá cờ quan ải
Đứng tựa lầu tê tái nhìn xa
Đất này nay thuộc Đường gia
Người hùng đời Tấn hồn đà đâu đây
Nghe ngựa hý lòng đau ly biệt
Chuyện cũ nay chỉ biết cùng chim
Nho sinh nay sự chiến chinh
Lưng đeo cung nặng, tay ghìm trường thương
Hạ Châu nay là huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây.

[1] Cuối đời Đông Tấn, các người hùng Hung Nô (Hách Liên Bột Bột và bộ tộc Thát Bạt) tranh nhau làm chủ đất Hạ Châu. Khoảng từ năm 420 đến năm 581 nhà Tuỳ mới lấy lại được.
[2] Một quân bằng mười cân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Đăng Hạ Châu thành lâu