Lão không muốn mở cửa sài,
Có tăng bay gậy Thiên Thai đến bàn.
Tiền thân không phải Hàn San,
Nhưng trong tay áo chứa tràn những thơ.
Quát la gậy lẹ bất ngờ,
Thôi xao sự nghiệp kiếm chờ phí công.
Sư về cười giữa rừng tùng,
Bụng không thiền ý nhưng lòng đầy thơ.

tửu tận tình do tại