Cúc được ông Đào danh tiếng hơn,
Sen nhờ Chu Tử được tôn xưng.
Về sau ai xét ngài Mai Phúc,
Quyết hễ Cô Sơn vẫn Hậu Thôn.

tửu tận tình do tại