Một câu nửa thủ chuyển tam công,
Sau là Dự Nghĩa trước Nghi Công.
Tự thị thơ ông chưa thâm ảo,
Hoa mai sút giảm với người trông.

tửu tận tình do tại