Lão tử không ăn vẫn trải đông,
Đói hoà nhịp dế gõ sàn không.
Bắc nam thôn xóm hoa như tuyết,
Hưởng trọn hương mai no chết ngông.

tửu tận tình do tại