24.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thân Nhân Trung (14 bài)
- Hoàng Mông (1 bài)
- Nguyễn Trực (4 bài)
- Lê Thái Tông (2 bài)
- Nguyễn Như Đổ (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/08/2012 14:22 bởi hongha83
Lương Như Hộc 粱如鵠 (có sách chép Lương Nhữ Hộc, 1420-1501) tự Tường Phủ, hiệu Hồng Châu, người xã Hồng Liễu, huyện Trường Tân (nay là xã Thanh Liễu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1422) triều Lê Thái Tông, ông đậu Thám hoa, làm quan đến chức Đô ngự sử.

Ông đã từng hai lần đi sứ sang nhà Minh. Lần thứ nhất vào ngày 16 tháng 11 âm lịch năm Thái Hoà thứ 1 (1443) đời Lê Nhân Tông, khi đang là Ngự tiền học sinh cục trưởng, ông cùng với Tri chế cáo Nguyễn Như Đổ và Ngự sử trung thừa Hà Phủ được sung vào đoàn sứ bộ sang Minh đáp tạ về việc tế điếu. Lần thứ hai vào tháng 10 âm lịch năm Thiên Hưng thứ 1 (1459), Lê Nghi Dân sau khi tiếm ngôi vua, đã sai Lương Như Hộc cùng Trần Phong, Trần Bá Linh sang nhà Minh cầu phong. Trong hai lần đi sứ sang Trung Quốc, ông đã học hỏi…

 

Tuyển tập chung