Trượng phu chia tay hùng tráng
Không thèm nhi nữ thường tình
Gió mưa còn một thanh kiếm
Chiếc thân trời bể lênh đênh
Thiên hạ vẫn còn rối việc
Tuổi trai chưa thuộc về mình
Lầu cao vung tay một giáo
Đi về nào sợ gian nan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)