Thê lương thiên “Bảo kiếm” sầu,
Ăn nhờ phiêu bạc tháng lâu năm tàn.
Lá vàng mưa gió cây mang,
Lầu xanh, tiếng nhạc tấu càng du dương.
Bạn bè phong cách khác đường,
Bạn bè cũ đã sớm vương chia lìa.
Rượu Tân Phong muốn đứt chia,
Vài ngàn tiền mới sầu kia tiêu mòn.