Mười đêm ông trong thành tá túc
Đã cùng ngâm ca khúc chưa nguôi
Cửa tây nay giã biệt rồi
Đầy đường tuyết đổ hỏi ai bây giờ

tửu tận tình do tại