Tiếng sáng thúc mặt trời chuyển động
Tiếng chiều làm trăng hiện từ từ
Liễu vàng thành Hán ra tơ
Trong lăng trồng bách én nhờ xương thơm
Như mặt trời ngàn năm trống thọ
Vua nhà Tần Hiếu Vũ đâu nghe
Tòng quân tóc bạc chưa về
Một mình giữ nước theo bè núi Nam
Thần tiên rồi cũng chết chôn
Duy còn tiếng trống tiếng đồng không nguôi.