Ta tới nơi đây chẳng biết sao?
Mà nằm dài mãi thành Sa Khâu.
Ngoài thành cổ thụ nơi nhiều lắm,
Xào xạc ngày đêm thu tiếng sầu.
Rượu Lỗ làm ta say chẳng thể,
Ca Tề không hợp lòng ta đâu.
Nhớ anh như nước sông dòng Vấn,
Dào dạt về nam chảy bấy lâu.