Ta tới nơi đây chẳng biết sao?
Mà nằm dài mãi thành Sa Khâu.
Ngoài thành có nhiều cổ thụ lắm,
Xào xạc ngày đêm thu tiếng sầu.
Rượu Lỗ làm ta say không thể,
Ca Tề không hợp lòng ta đâu.
Nhớ anh như nước sông Vấn vậy,
Dào dạt về nam chảy bấy lâu.