Lối xưa nghĩ lại dễ ta nhầm,
Xe ngựa xông pha bụi cát lầm.
Ba khóm cúc tùng nhờ quả phúc,
Sáu mươi màu tóc mới hoa dâm.
Hầu non hai chị sinh năm một,
Bạn cũ mười anh chết đến năm.
Non nước còn dài phong cảnh đó,
Dạo đàn lại nối mấy câu ngâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]