Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Đình Liên (2 bài)
- Lê Thước (2 bài)
- Trịnh Đình Rư (2 bài)
- Trần Lê Hữu (2 bài)
- Nguyễn Sĩ Lâm (2 bài)
Tạo ngày 22/03/2020 15:59 bởi hongha83
Lê Hoằng Dục 黎弘毓 (?-?) người xã Hải Lịch, huyện Lôi Dương (nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá), con ông Lê Văn Linh, công thần đời Lê. Niên hiệu Diên Ninh đời Lê Nhân Tông, ông làm quan đến chức Đô đốc Đồng tri. Tính ham ngâm vịnh. Lúc Lê Thánh Tông chưa lên ngôi vua, thường cùng ông xướng hoạ. Niên hiệu Hồng Đức, ông được đổi làm chức Thượng thư, sau lại được phục chức Đô đốc. Có đi sứ Trung Quốc. Được phong tước Tung quận công.