Viếng cảnh tìm thơ mở cuộc chơi
Lòng thơ lưu luyến khó xa rời
Cành mai trăng rọi hương theo gió
Bờ liễu thu qua sáo lặng hơi
Việc cũ giật mình vùng biển rộng
Mối lo để dạ chiếc thuyền xuôi
Trời già có biết ta hay chẳng?
Núi vẫn y nhiên nước vẫn trôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)