Văn Lang xưa lập nước,
Vua đầu Việt sử thơ.
Mười tám đời nối tiếp,
Ba sông chỉ một bờ.
Ở lưng đồi, mộ Tổ,
Trên sườn núi, đền thờ.
Dân lành chăm cúng tế,
Hương khói toả đến giờ.