Có tôn có tổ, có tổ có tôn; tôn tổ, tổ tôn, tôn tổ cũ;

Còn nước, còn non, còn non, còn nước; nước non, non nước, nước non nhà.


Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945